တၝဲဂကူမန္မရႏုက္ကုဪ(၆၈)၀ါ။
ဂေကာံသၞတ္ၿဗၜၿဗၜမန္တံ ေလွ္ထ႟းပ်းဏာ ဒိင္ပူဇၜပၞတ္ပႝာင္သႛၜရ၊
ဍဳင္အၾကန္၊ တြဳဪရး အုဪဟာဲအုဪ၊ ကၞိန္ဍဳင္အေမရိကာန္။

More info on 68th Mon National Day Akron, Ohio, USA 10

Leave a Reply