Tornado touches down near Ohio-Pennsylvania border, damage done to nursing home

More info on Tornado touches down near Ohio-Pennsylvania border, damage done to nursing home

Leave a Reply